Email gönder

MERKAS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. WEB SİTESİNİN KULLANIMINA HAKKINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Merkas Tekstil San. Ve Ticaret A.Ş. olarak, kişisel verileriniz ve mahremiyetiniz bizler için son derece önemlidir. Bu kapsamda, kişisel verilerinize hassasiyetle saygı göstermekteyiz.
Belirtilen hassasiyetler kapsamında, hukuken zorunlu olmayan hiçbir veriniz Şirketimizce işlenmemektedir.
İşbu web sitemize yönelik aydınlatma metninde yer alan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır.KVKK’da geçen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “ilgili kişi” yada “veri sahibi” kavramı, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
Veri sorumlusu sıfatıyla, sizlerle olan hukuki ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işleneceğini, Şirketimize bildirdiğiniz kişisel verilerin, bildirildiği şekliyle doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK sayılan sair şekillerde işlenebileceğini, işlenme sebebinin ortadan kalkması ve ilgili kanunlarda saklama için öngörülen sürelerin dolmasını takiben, verilerinizin yok edileceğini bildiririz.

 • Veri Sorumlusunun Kimliği:

İşbu web sitesi kapsamında veri sorumlusu, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 738654 sicil numarası ile kayıtlı, merkezi Atatürk Mah. Adnan Menderes Cad. No:17 Esenyurt 34522 İstanbul adresinde bulunan MERKAS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’dir (Bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır).
Veri sorumlusuna ulaşmak için, web sitemizde yer alan iletişim sayfamızdan faydalanabileceğiniz gibi, başvuru, istek, öneri ve şikayetlerinizi kvkk@merkas.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz, KVKK ve ikincil mevzuata uygun bir şekilde aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.
İşbu web sitesinde bulunan iletişim kanalları üzerinden, ŞİRKET’imizle iletişime geçmeniz durumunda elde edilen isim, soyisim, e-posta adresi, telefon/faks numarası, mesaj konusu, mesaj içeriği ve benzeri kişisel veriniz, iletişime geçmiş olduğunuz konuda sizlere yardımcı olunması, sorularınızın yanıtlanabilmesi, faaliyet alanımız kapsamında hizmet sunabilmek adına sizlere geri dönüş yapılabilmesi amaçlarıyla KVKK m.5/2-c kapsamında,
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Hukuki sebebi ile işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerinizi Toplanma Yöntemi:

Merkas Tekstil San. Ve Tic. A. Ş. olarak, kişisel verilerinizi işbu web sitemiz üzerinden iletişime ilişkin ilgili alanların, siz ziyaretçimiz tarafından doldurulması ve ŞİRKET’imizeiletilmesi yoluyla toplanmaktadır.

 • Çerez Kullanımı:

İnternetin kullanımı sırasında, sizler herhangi bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, “Çerez” olarak adlandırılan küçük bir veri dosyası, ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından, tarayıcınız (Chrome, Firefox, İnternet Explorer, Microsoft Edge, Opera vb) üzerinden bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza depolanır. Ziyaret ettiğiniz sitede yapmış olduğunuz tüm işlemler, bu çerez dosyasına kaydedilir. Böylece daha sonrası için sizin hakkınızdaki bazı bilgileri hatırlanmasını sağlanır. Bu çerezlerin bir kısmı ticari amaçlı olarak kullanılmakla birlikte, bir kısmı ise sitenin sağlıklı bir şekilde görüntülenmesi ve çalışmasını sağlamaktadır.
merkastekstil.com.tr adresinde yer alan işbu web sitemizde, ticari amaçlı çerez kullanımı yapılmamaktadır. Kullanılan çerezler, web sitemizin sağlıklı görüntülenmesi ve çalışması ile sınırlı olup; ziyaretiniz sona erdiğinde silinir ve önceki ziyaretiniz ile sonraki ziyaretiniz arasında herhangi bir bağ kurulamaz.

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

İşbu web sitesi kapsamında toplanan kişisel verileriniz, adli ve idari mercilerle ilgili mevzuat gereğince paylaşılması zorunlu olan durumlar haricinde, hiçbir kişi ya da kuruma, açık rızanız mevcut olmadığı müddetçe, aktarılmamaktadır.
Diğer taraftan, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/2-c maddesi kapsamında, siz ziyaretçilerimizin web sitesi kanalıyla, faaliyet alanımız kapsamında başvuru, talep ve şikayetlerinize cevap verilebilmesi veya talep etmiş olduğu hizmetin yerine getirilebilmesi amacıyla, kişisel verileriniz, ŞİRKET’imiz bünyesi içerisinde kalmak kaydıyla, başvuru, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve geri dönüş sağlanabilmesi amacıyla, ŞİRKET bünyesindeçalışan yetkili personel ile paylaşılacaktır.

 • Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.merkas.com.trinternetadresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Merkas Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Veri Sahibi Başvuru Formu ile tarafımıza iletebilirsiniz.
Ayrıca,

 • Yazılı talepleriniz için, Atatürk Mah. Adnan Menderes Cad. No:17 Esenyurt 34522 İstanbul adresine,
 • E-posta yoluyla yapacağınız talepler için, kvkk@merkas.com.tr adresine,
 • Kayıtlı e-posta yoluyla yapacağınız başvurular için, merkastekstil@hs01.kep.tr adresine,

Başvurabilirsiniz.
ŞİRKET’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak başvurularınızı sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ŞİRKET’imizce Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklarınız,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Şeklindedir.

Güvenlik Kodu Küçük- Büyük harflere duyarlıdır.